ไอเรื้อรัง (Chronic cough)

ไอเรื้อรัง (Chronic cough)

สาเหตุของอาการไอเรื้อรัง ( chronic cough ) พบได้บ่อยในผู้ป่วยปัจจุบันในผู้ป่วยนอก ทั้งนี้อาจต้องอาศัยอาการจากประวัติและอาการแสดงซักประวัติที่เป็นมาเนิ่นนานร่วมประกอบการวินิจฉัย ประวัติครอบครัว การวินิจฉัย แยกโรคในกลุ่มอาการนี้เป็นได้ตั้งแต่ ทางเดินหายใจส่วนบน...