🍒โรคที่มีการอักเสบเรื้อรังทางข้อ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อธิบายได้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันมีผลต่อการเกิดโรค
.. 💦พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุข้อ synovial membrane ส่งผลให้มีการหนาตัวของเยื่อบุข้อเรียกว่าพานัส Planus ลุกลามเข้าไปยังบริเวณเนื้อเยื่อข้างเคียงเช่นเอ็นกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกเกิดการกัดกร่อนของกระดูกทำให้เกิดผิดรูปความพิการตามมาได้

.. 💦การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับ จำนวนข้อที่อักเสบ ข้อเล็กมีน้ำหนักคะแนนมากกว่าข้อใหญ่ ระยะเวลามากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป ผลเลือดเจาะรูมาตอยด์ Rheumatoid Factor, ACPA ค่าการอักเสบ ESR หรือ CRP
… 🌈การเริ่มยาต้านรูมาติสซัม DMARD
เพื่อหวังให้โรคสงบและไม่เกิดการทำลายของข้ออย่างต่อเนื่อง

 

❤chronic inflammatory disease of the joints The exact cause is unknown. Explain how genetic, environmental and immune system disorders influence disease progression.
.. 💦Changes are found in the synovial membrane, resulting in thickening of the synovial membrane called the panus. Planus spreads to nearby tissues such as ligaments, cartilage and bone, causing bone erosion. deformities, disabilities can follow

.. 💦The diagnosis depends on number of inflamed joints The small ones weighed more points than the big ones. More than 6 weeks Rheumatoid Factor, ACPA, ESR or CRP
… 💦initiation of anti-rheumatism DMARDs
in order to hope that the disease will be calmed and will not cause continued destruction of the joints