ปอดอักเสบชุมชน (community acquired pneumonia, CAP) เป็นโรคอักเสบติดเชื้อที่มีอัตราตายค่อนข้องสูง และ เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของโรคที่ต้องเผ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข อาการ จะมาด้วยอาการไข้ ไอ หอบ หายใจเจ็บอก ถ้าในผู้สูงอายุต้องรีบพาไปพบแพทย์รักษาเพราะอาการอาจรุนแรงได้ การป้องกัน สามารถป้องกันได้ โดยวัคซีน    

 1.Pneumococcal vaccine วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพในการลด bacteremia ในผู้ป้วยที่ติดเชื้อ S.pneumoniae ได้ร้อยละ 60 ในผู้ป่วยอายุ มากกว่า 65 ปี หรือมีโรคประจำตัวเรื้องรัง        

2.Influenza Vaccine วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่    

ปรึกษาวัคซีนได้ที่ พัทยา2คลินิก  083 3309 366

credit:ตำราโรคระบบทางเดินหายใจ